logo-mare-gugesti

Asistența Socială

Asistența Socială
Compartimentul Autoritate Tutelară și Asistență Socială
 • efectuează anchete sociale cu privire la: modul de întreţinere, creştere şi educare a copiilor care urmează a fi încredinţaţi unuia dintre părinţi în caz de zdivorţ;
 • situaţia materială a unor condamnaţi care solicită amânarea sau întreruperea executării pedepsei din motive familiale;
 • persoanele care urmează a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicină Legală, în vederea punerii sub interdicţie, şi în alte cazuri;
 • întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii, cu docuzmentaţiile şi avizele necesare pentru instituirea tutelei şi curatelei;
 • stabilirea numelui şi prenumelui copilului părăsit;
 • verifică şi descarcă de gestiune tutorii;
 • întocmeşte lucrări şi propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsă, precum şi a persoanelor capabile, aflate în neputinţa de a-şi apăra singure interesele;
 • institue tutela pentru minorii rămaşi fără ocrotire părintească şi pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească;
 • întocmeşte referate pentru proiecte de dispoziţii pentru stabilirea numelui şi prenumele copilului abandonat;
 • în aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 – actualizată – privind venitul minim garantat şi a prevederilor Hotărârii nr. 1010 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:
  înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal;
  întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social în termen legal;
 • stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţilor ajutorului social;
 • urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor cei revin;
 • modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi ăncetează plata ajutorului social, conform Hotărârii Consiliului Local, de aplicare a legislaţiei în domeniu;
 • efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;
 • înregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă;
 • transmite în termen legal la Direcţia de Dialog, Familie şi Solidaritate Socială situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001;
 • întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale.
  în aplicarea O.G. nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice: asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • în aplicarea prevederilor Legii nr. 61/1993 -actualizată- privind alocaţia de stat pentru copii:
  primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
 • întocmeşte şi înaintează D.D.F.S.S. Vrancea borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
 • primeşte cererile şi propune D.D.F.S.S. pe bază de anchetă socială schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă;
 • în aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat:
  ţine evidenţa cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi;
 • propune Primarului pe bază de referate de specialitate acordarea prin dispoziţie a alocaţiei de nou născuţi;
 • întocmeşte statul de plată lunar pentru acordarea alocaţiei de nou născut în baza dispoziţiilor primarului;
 • întocmeşte lunar Borderoul centralizator al alocaţiilor de nou născuţi şi îl transmite Direcţiei de Dialog, Familiei şi Solidarităţii Sociale Vrancea;
 • eliberează adeverinţe privind acordarea, după caz, neacordarea (negaţii) de alocaţii de nou născuţi;
 • în aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor: asigură soluţionarea în termenul legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ai administraţiei publice centrale sau locale şi alte organe.