logo-mare-gugesti

Solicitare Informații – Legea 544/2001

Solicitare Informații – Legea 544/2001

Pagină în construcție!

Conținutul acestei pagini este momentan în lucru.
Vom remedia situația în cel mai scurt timp posibil.
Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri întâmpinate.
Responsabil Legea 544/2001
Formular pentru solicitare de informații de interes public conform Legii 544/2001

Click aici pentru a descărca formularul de solicitare.

Click aici pentru a descărca formularul de solicitare.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Modalități de Contestare a deciziei și Formular Reclamație Administrativă
Completează cu adresa din Cartea de Identitate

Click aici pentru a descărca formularul pentru reclamație.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001
Lista informațiilor publice care se publica din oficiu

Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu:

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei si Consiliului local al comunei Gugesti.
 2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente ale autoritatii publice locale.
 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice.
 4. Coordonatele de contact ale primariei, respectiv : denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet.
 5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.
 6. Programele si strategiile proprii.
 7. Lista cuprinzand documentele de interes public.
 8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/ sau gestionate, potrivit legii.
 9. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate

Lista cuprinzand documentele de interes public produse si/ sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art.7 din Legea 544/2001

 1. Hotararile Consiliului Local al comunei Gugesti
 2. Dispozitiile emise de primarul comunei Gugesti
 3. Componenta nominala a Consiliului local al comunei Gugesti , inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate, regulamentul de functionare al consiliului local
 4. Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali
 5. Informari intocmite de primarul comunei Gugesti privind starea economico-sociala a comunei Gugesti , rapoartele anuale de activitate economico-sociala precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului local
 6. Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniide activitate
 7. Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor
 8. Documentele privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta
 9. Documentele referitoare la propunerile cetatenilor, activitatile Comitetului Consultativ Cetatenesc si a Consiliului pentru transparenta locala
 10. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructiilor provizorii
 11. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/ desfintare ( se consulta exclusiv la sediul Primariei Cumpana, numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora)
 12. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/ desfintare eliberate
 13. Situatia statistica privind activitatea de stare civila : numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea
 14. Evidenta dosarelor de : tutela, curatela, asistenta bolnavilor, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale
 15. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social
 16. Lista de achizitii publice servicii si lucrari
 17. Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri si servicii
 18. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 19. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003, modificata si completata, privind Codul Fiscal
 20. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate
  infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite bilaterale
 21. Lista asociatiilor de proprietari/locatari
 22. Liste de proprietate pentru repartizarea locuintelor
 23. Lista certificatelor de producator eliberate
 24. Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Gugesti
 25. Relatii cu O.N.G. – uri, programe si colaborari
 26. Informatii despre programele cu finantare externa
 27. Registrele agricole
 28. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate
Lista categoriilor de documente emise și/sau gestionate care se excepteaza de la liberul acces la informatii de interes public

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.17 / 22 aprilie 2010Lista cuprinzand documentele emise si /sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului comunei gugesti care se excepteaza de la liberal acces la informatiile de interes public
Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile consiliului local si dispozitiile primarului.
Deliberarile consiliului local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca aceste sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii.Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei cum ar acte si certificate de nastere, casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul comunei.
Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum si documentele care au stat la baza emiterii acestora.
Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativa, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civila, inregistrare tardiva a nasterii, moarte prezumata.
Prelucrari de date cu caracter personal, fara consimtamantul persoanei vizate.
Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor
Certificatele de urbanism
Autorizatiile de construire
Cererile, petitiile precum si reclamatiile si sesizarile adresate primariei comunei Gugesti si Consiliului Local, fara acordul semnatarilor.
Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale platitorilor, care tin de pastrarea secretului fiscal.
Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential.
Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr. 481/2004 precum sidocumentele comitetului pentru situatii de urgenta, intocmite in baza actelor normative in vigoare.
Documentele cu caracter militar care se intocmesc in baza H.G. nr. 25/ 1996
Documentele care se intocmesc in baza Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestari servicii in interes public.
Planul de protectie civila al comunei Gugesti .
Contractele civile, contractele administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate.
Rapoartele de audit intern si procesele verbale de control.
Documentele care privesc persoane fizice, aflate in dosarele Biroului juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instantelor judecatoresti ori care au facut obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabile de catre acestea.
Documente care privesc persoane fizice, aflate in arhiva proprie.
Informatii privind datele personale ale salariatilor din aparatul propriu al Consiliului Local, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel.
Alte documente cu caracter personal sau prelucrari de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.