logo-mare-gugesti

Taxe și Impozite

Taxe și Impozite
 • organizează, îndrumă şi urmăreşte: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale;
 • organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale;
 • analizează, după fiecare termen de plată, pe baza evidenţei analitice, lista debitorilor persoane fizice şi juridice, care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale şi începe procedura de recuperare a creanţelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;
 • verifică şi avizează efectuarea compensărilor şi restituirilor de impozite şi taxe;
 • verifică şi analizează dosarele depuse de contribuabili, persoane fizice şi juridice conform legislaţiei în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare consiliului local;
 • stabileşte şi aplică măsurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităţilor şi persoanelor care nu-şi achită în termen obligaţiile fiscale;
 • organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi a celorlalte documente referitoare la depunerea şi încasarea debitelor;
 • aduce la cunoştinţa conducerii şi informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care constitue infracţiuni conform prevederilor legale;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din Hotărârile Consiliului Local Gugeşti şi din dispoziţiile primarului;
 • încasează de la contribuabili impozitele, taxele, cheltuielile de judecată, despăgubirile şi alte creanţe ce se cuvin bugetului de stat şi local;
 • înmânarea în termenul legal, sub semnătură, a înştiinţărilor de plată către contribuabili;
 • emite chitanţă fiscală pentru sumele încasate de la contribuabili pe baza imprimatelor puse la dispoziţie pe linie fiscală, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor prevăzute de instrucţiunile Ministerului de Finanţe;
 • înscrierea zilnică a sumelor încasate în borderourile desfăşurătoare pe sumele clasificaţiei bugetare a veniturilor şi predarea borderourilor respective odată cu depunerea sumelor încasate;
 • depunerea numerarului rezultat din încasări la Trezorerie cu respectarea plafonului de casă şi a termenului legal;
 • înregistrarea zilnică a debitelor şi încasărilor în extrasele de rol;
 • aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de lege în cazul contribuabililor care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale la termenele legale;
 • întocmeşte note de constatare şi procese verbale cu ocazia verificărilor efectuate în teren în scopul încasării impozitelor, taxelor şi altor creanţe cuvenite bugetului de stat sau local, definitivează şi depune în termen la operator rol dosarele contribuabililor consideraţi insolvabili în vederea obţinerii aprobărilor legale pentru trecerea în evidenţa specială;
 • efectuează verificări cel puţin o dată pe an la contribuabilii înregistraţi în evidenţa specială în scopul unei eventuale reactivări;
 • încasarea sumelor datorate de la contribuabili se va face respectând următoarea ordine de prioritate: restanţe şi majorări din anul precedent, restanţe şi majorări din anul în curs în ordinea termenelor de plată, impozitele curente a căror scadenţă nu a expirat;
 • respectarea cu stricteţe a normelor legale privind derularea gestiunii de casă, păstrarea numerarului în casa de bani şi într-un birou prevăzut cu încuietori şi grilaj metalic. În cazul în care s-a constatat lipsa de numerar sau apar indicii că s-a forţat uşa biroului sau casa de bani se sesizează imediat conducerea organului de poliţie local;
 • identificarea de persoane care exercită clandestin activităţi producătoare de venit sau care posedă bunuri impozabile, nedeclarate, întocmind note de constatare pe care le posedă operatorul de rol şi conducerii unităţii;
 • întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale primarului şi hotărâri ale consiliului local, specifice activităţii compartimentului;
 • participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;
 • arhivează şi inventariază pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic documentele create la nivelul compartimentului;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din hotărârile Consiliului Local Gugeşti şi din dispoziţiile primarului.
Anunțuri Colective