logo-mare-gugesti

Financiar – Contabil

Financiar – Contabil
 • întocmeşte documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii;
 • constituie comisiile şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurta durata şi mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenta contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile din inventar;
 • inventariază patrimoniul unităţii;
 • asigură gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • întocmeşte bilanţul contabil;
 • asigură legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor;
 • organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloace băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;
 • verifică gestiunea magaziei şi a caseriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele şi mandatele poştale, materialele existente în magazie;
 • ţine evidenţa imprimatelor cu regim special (chitanţiere, cecuri, foi de vărsămant);
 • elaborează şi supune aprobării Consiliului Local Gugeşti proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • întocmeşte şi prezintă consiliului local contul anual de execuţie a bugetului;
 • completează ordonanţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise;
 • întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile salariale;
 • întocmeşte ordine de plată pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate precum şi a altor reţineri din statul de plată;
 • urmăreşte executarea creanţelor;
 • efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv propriu;
 • realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii primăriei;
 • ţine evidenţa reţinerilor: rate, cec, rate imobiliare, popriri, chirii, garanţii;
 • asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul autorităţii executive;
 • întocmeşte statele de plată ale salariaţilor personalului din primărie, indemnizaţiile consilierilor, plăteşte ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni ai comunei;
 • întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi celor lunare din fondul de salarii;
 • răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele Primăriei, în funcţie de gradul de prioritate;
 • asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri, servicii sau lucrări;
  întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborăriii proiectelor de dispoziţii ale primarului şi de hotărari ale consiliului local, specifice activităţii compartimentului;
 • prezintă rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de primar, consiliul local, direcţia de finanţe, prefectură, consiliul judeţean;
 • arhivează şi inventariază pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic documentele create la nivelul compartimentului;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din Hotărârile Consiliului Local Gugeşti;
Contact