Pagina principala Comuna Gugesti Institutii locale Monitorul Oficial Local Harta Contact
 
Atribuții - Legea 215 / 2001
EXTRAS din LEGE   Nr. 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată
Legea administraţiei publice locale
 
Text în vigoare începând cu data de 11 aprilie 2010
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ 
 
CAP. 3
    Primarul şi viceprimarul
 
    ART. 57
    (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.
    (2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
    (3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.*)
    (4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
    ..................................................
 
   ART. 71
    (1) Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.
    (2) Ordinul de suspendare se comunică de îndată primarului.
    (3) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).
    (4) Dacă primarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.
    (5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică şi viceprimarului.
    ART. 72
    (1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii consilierilor locali în funcţie.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului.
    (3) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier local care va îndeplini atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea suspendării.
    (4) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) şi (2) aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la vacantarea funcţiei de primar.
Actualizat in - 21.09.2011, la ora 10:57.
 
 a
Copyright © 2011 Primăria Comunei Gugești. Design realizat de SOBIS Solutions.