Pagina principala Comuna Gugesti Institutii locale Monitorul Oficial Local Harta Contact
 

 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Gugeşti s-a înfiinţat , în baza Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă , prin HOTĂRÂREA Consiliului Local Nr. 39 din 20 octombrie 2005, privind aprobarea înfiinţării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă , organigrama şi numărul de personal al acestui serviciu şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă. 
Scopul şi modalitatea înfiinţării
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă , se constituie, potrivit legii în comuna Gugeşti, ca structură specializată în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile organizată cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi .
Atribuţiile Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă :
- desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a  măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
- asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

                         Atribuţiile compartimentului/specialiştilor de prevenire;

Compartimentul pentru prevenire are ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare şi control .
Atribuţiile formaţiilor de intervenţie :
Formaţia de intervenţie asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor salvarea , acordarea primului ajutor protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau alte situaţii de urgenţă prin atribuţiile specifice .
Atribuţiile grupelor de intervenţie :
Grupa de intervenţie la incendii are următoarele atribuţii şi misiuni :
-acţionează în cadrul Formaţiei de Intervenţie , execută acţiuni de intervenţiepentru stingerea incendiilor salvarea persoanelor , a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau alte situaţii de urgenţă ;
- executa recunoasteri pe raza unitatii administrativ – teritoriale cu accent pe sursele de alimentare cu apa, posibilitatea accesului de interventie.
Grupa de deblocare-salvare are următoarele atribuţii şi misiuni :
- acţionează în cadrul Formaţiei de Intervenţie , pentru salvarea răniţilor a celor surprinşi sub dărâmături sau blocaţi în adăposturi, clădiri avariate sau distruse ;
- acţionează pentru deblocarea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi pentru evacuarea răniţilor şi a sinistraţilor ;
- localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul de intervenţie sau cel afectat ;
- evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru cel surprins în raionul de intervenţie.
- personalul din cadrul grupei studiază şi cunoaşte caracteristicile construcţiilor, spaţiilor de adăpostire, reţelelor de gospodărie comunală, căilor de comunicaţie, precum şi măsurile de intervenţie în cazul afectării lor - face propuneri pentru aprovizionarea cu instalaţii, utilaje şi alte materiale necesare dotării echipajului ;
- centralizează şi raportează ierarhic informaţiile de specialitate privind acţiunile pe care le-a desfăşurat ;
Grupa medicală  are următoarele atribuţii şi misiuni :
- acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, asigură ajutorul medical de urgenţă personalului propriu şi a victimelor ;
- cunoaşte situaţia epidemiologică din zona de responsabilitate şi determină influenţa acesteia în cazul contaminării;
- îndrumă şi coordonează constituirea şi dispunerea elementelor sanitare şi sanitar – veterinare specializate pentru acordarea ajutorului medical calificat pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale;
- cunoaşte în permanenţă stadiul realizării măsurilor sanitaro - igienice şi sanitar – veterinare, situaţia şi capacitatea de acţiune a forţelor proprii ;
- asigură triajul şi stabilizarea victimelor, evacuarea acestora către formaţiunile medicale locale sau spitale ;
Grupa sanitar - veterinară are următoarele atribuţii şi misiuni :
-  acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, asigură ajutor medical de urgenţă şi transportul răniţilor la punctele de adunare şi evacuare ;
- cunoaşte situaţia epizootică din zona de responsabilitate şi determină influenţa acesteia în cazul contaminării;
- participă la aplicarea unor măsuri de antibioprofilaxie şi antiepidemice;
- realizează măsurile tehnico - medicale privind asanarea zonei în care se găsesc un număr mare de victime ;
- participă la realizarea măsurilor de instituire a carantinei ;
Grupa evacuare  are următoarele atribuţii şi misiuni :
, acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie- organizează, conduce şi îndrumă desfăşurarea evacuării instituţiilor publice, agenţilor economici, populaţiei, colectivităţilor de animale, bunurilor materiale şi obiectelor culturale din locaţiile stabilite ;
- urmăreşte realizarea măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare, de primire, de repartiţie şi de cazare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor materiale;
- organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare-îmbarcare, de debarcare - primire şi de repartiţie;
- realizează măsurile de asigurare privind transportul populaţiei, bunurilor materiale, colectivităţilor de animale, asistenţă medicală, pază, ordinea, legăturile fir şi radio şi evidenţa populaţiei pe timpul executării evacuării în raioanele din şi în care se execută aceasta ;
                Grupa de suport logistic are următoarele atribuţii şi misiuni :
acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie,- pentru asigurarea aprovizionării cu mijloace de intervenţie ;
- asigurară cu alimente şi hrană formaţia de intervenţie,
- asigurară echipamentului de schimb, pe timp de vară sau iarnă,
- asigură logistica acţiunilor de evacuare care se asigură prin aprovizionarea personalului care se evacuează, cu produse alimentare şi industriale de prima necesitate;
- participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană şi medicamente;
- face propuneri şi asigurară completarea dotării formaţiunilor de intervenţie necesare pentru intervenţia formaţiei de intervenţie,
 
Atribuţiile echipelor specializate :
Echipa de transmisiuni- alarmare are următoarele atribuţii şi misiuni :
- asigură primirea şi transmiterea cu prioritate a semnelor de înştiinţare despre situaţiile de urgenţă ;
- asigură acţionarea la timp a sistemelor de alarmare pentru transmiterea mesajelor de protecţie civilă către populaţie privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă pe teritoriul localităţii, folosind sirena electrică sau alte mijloace avute la dispoziţie;
- controlează periodic exploatarea mijloacelor de transmisiuni şi alarmare ;
- organizează şi asigură respectarea regulilor şi dispoziţiilor privitoare la traficul radio;
Echipa de cercetare – căutare are următoarele atribuţii şi misiuni :
-realizarea recunoaşterii pentru identificarea precisă a a zonei afectate de dezastru şi transmiterea centrului operativ a informaţiilor necesare pentru luarea deciziei de intervenţie ;
- execuarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a raioanelor în care se va executa evacuarea, pe diferite variante de transport ( auto, pe căile ferate, etc.)
Toate echipele vor executa pe lângă activităţile specificate mai sus, în funcţie de situaţia concretă din localitate, alte activităţi funcţie de natura evenimentelor constatate şi de dinamica în timp a acestora.
Actualizat in - 17.02.2013, la ora 19:40.
 
 a
Copyright © 2011 Primăria Comunei Gugești. Design realizat de SOBIS Solutions.